“Qymoja” ministër, harxhime skandaloze, punësime “fantome”, hotele luksoze, dreka e darka

abdilaqim-ademiRaporti i Revizionit   në Ministrinë së Arsimit për vitin e kaluar  ka gjetur njerëz  Fantom , harxhime joracionale, shpenzimet pa masë në  hotele, benzinë si dhe dhe restorante.Të punësuarit  kanë harxhuar për taksi  jashtë orarit të punës, nuk janë gjetur  librat e përkthyera  të literaturës profesionale,  të punësuar Fantom që qytetarëve u kanë shpenzuar rreth 200 000   euro vetëm për pagat  të atyre që kurrë nuk kanë ardhur në punë.

Kaosi,  paligjshmëri dhe harxhime  joracionale në MASH

Revizioni është kryer nga 1 mars deri më 30 mars të këtij viti, dhe raporti është publikuar dje në faqen e internetit të revizorit të Shtetit. Revizioni  përfshin funksionimin e  Ministrit Abdilaqim Ademi dhe Spiro Ristovski  paraardhësi i tij cili  tani është zëvendësministër.

Sipas gjetjeve të revizorëve vitin  kaluar në këtë  Ministri 62 persona  janë të angazhuar në punë me kontratë në vepër. Për nevojat  e punëve  në zyrën e ministrit, ministria ka punësuar 49 persona që kanë përfunduar me  kontrata në vazhdimësi për  disa vite.

Në maj 2015,  nga Ministria e Financave është marrë pëlqimi për transformimin e të  punësuarve  për një periudhë të pacaktuar . Nga 23 persona punësimi i të cilëve do të transformohet në 3 faza në maj dhe nëntor 2015 dhe shtator 2016.

 Ndërkaq të 26  të punësuarit e tjerë pa pëlqimin e Ministrisë së Financave janë sigururar mjete dhe vazhdojnë të punojnë në kabinetin e Ministrit  pa obligime dhe detyra të qarta dhe specifike për të cilat në 2015 janë  paguar 70,900 euro (4.361 milionë denarë)” thuhet në raportin e revizionit.

Të punësuarit Fantom –  Kanë  marrë paga, dhe askush nuk i kishte parë në punë

Revizorët nuk ka marrë dëshmi dhe dokumente në lidhje me e shpenzimet reale  për pagat e paguara për 7 nëpunës civilë, as shuma e tarifave të 39 njerëzve të angazhuar me  kontratatë në vepër. Nuk është  kryer asnjë kontroll kur vjen dhe kur shkon  në punë përkthyes të pavarur, as të raportojënë për punën e tyre.

“Duke pasur parasysh se disa prej këtyre personave janë të punësuar me kohë të plotë në një tjetër agjenci shtetërore, dhe ministria nuk  ka dëshmi për angazhimin e tyre , kontrolli nuk është i sigurt në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive që janë të përfshirë këta të punësuar”, zbulouan revizorët

Angazhimi i këtyre njerëzve është antiligjor  dhe  në vitin 2015 për ta është shpenzuar 173,000 euro.

Për qëllimet e  projektit për  ndërtimin  dhe  pajisjen e 145 shkollave dhe  palestrave  pa pëlqim nga Ministria e Financave  janë  siguruar  burime financiare për  13 persona me kontratat në vepër  të lidhura për një periudhë prej 5 vjetësh.

“Në emër të pagës bruto të një njësie të menaxhimit të projektit në 2015 nga fatura  kryesore   e buxhetit janë paguar total  6.33 milionë dinarë (103.000 euro)”,thuhet  në raportin e revizionit.Nga inspektimi i kontratave, njoftimet dhe dokumentet e dorëzuara nga kandidatët, revizioni  arriti në përfundimin se një pjesë e kandidatëve të përzgjedhur u zgjodhën pa paralajmërim, dhe disa nuk i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në njoftimin e Ministrisë.

 Pije  dhe dreka  pa masë, fjetje në hotele me 5 yje

Në vitin 2015 ministria e drejtuar nga Abdilaqim Ademi ka bërë shpenzime në vlerë prej 203.000 euro, pa dokumentacion edhe atë:

  • Për Hotel e ,strehim për të punësuarit dhe të ftuarit nga jashtë pagoi 14.000 euro pa  urdhër  të udhëtimit, ftesat për të ftuarit, agjendën e ngjarjeve, prej të cilave 11.500 euro të paguara për akomodimin në hotele 5 yje.
  • 3900 euro është shpenzuar në taksi shumica e të cilave është përdorur nga punonjësit jashtë orarit të punës
  • 88000 euro sjanë shpenzuar për karburant, pa specifikuar saktësisht se cilat mjete dhe qëllimi
  • 83,000 euro janë shpenzuar në restorante dhe objekte hotelierike, nuk ka dëshmi të llojit dhe qëllimin për të cilin është kryer shërbimi.

Në raportin e revizionit  bëhet e  ditur se edhe  vitin e kaluar janë   paguar  383.000 euro  kamatë për pagesa të vonuara të faturave, dhe me vendime  janë  derdhur  mjete nga  fondet e buxhetit në bazë të dokumenteve të shpenzimeve ekzekutive në vlerë prej 50,000 euro.

 Për përkthimet e literaturës profesionale, janë shpenzuar 8 milionë euro dhe nuk e dihet  se ku  kanë përfunduar librat.

Projekti “Përkthimi i 500, librave profesional shkencor dhe teksteve  më të mira  nga universitetet në SHBA dhe Angli dhe tekste  të së drejtës nga  Franca dhe Gjermania”, së bashku me atë  të përkthimeve të   klasikëve  , me  të cilat kjo qeveri është krenare, dhe ku  kryeministri shpesh shihej në  të gjitha promovimet  e këtyre punimeve. Revizioni zbuloi  se këto libra nuk i mbajnë të dhënat e aplikacioneve dhe librave të lëshuara.

Gjithashtu theksohet se në marrëveshjet e  bëra për dorëzim të librave  të  institucioneve të caktuara nuk është e  listuar vlera e librave. Një nga vërejtjet  kardinale vë në dukje se Ministria dërgoj vetëm të dhënat dhe marrëveshjet e bëra për shpërndarjen e librave me ministritë, por jo edhe me institucione të tjera, të tilla si universitetet, etj  të cilat janë shfrytëzues  të përhershëm të këtyre librave. Prandaj,  Revizioni  vjen në përfundim se një pjesë e mirë e librave   nuk ju gjendet  vendndodhja  e tyre. (ina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>