ZRRE-JA KONFIRMON KËRKESËN PËR RRITJE TË ÇMIMIT TË RRYMËS

oret matse te energjiseZyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton publikun se aktualisht është duke zhvilluar procesin e dhjetë tarifor të energjisë elektrike.

Si pjesë e këtij procesi, operatorët: KEK (Gjenerimi), KOSTT (Transmisioni dhe Tregu), KEDS (Distribucioni) dhe KESCO (Furnizimi) kanë dorëzuar aplikacionet e tyre për aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale dhe këto aplikacione janë të publikuara në faqen elektronike të ZRRE-së www.ero-ks.org.

Ekspertët e Departamentit të Tarifave dhe Çmimeve janë duke shqyrtuar këto aplikacione dhe së shpejti pritet të dilet me vlerësimin e këtyre aplikacioneve. Vlerësimi ekspertëve të ZRRE-së do t’i nënshtrohet diskutimeve publike ku do të përfshihen të gjitha palët e interesuara.

“Vlerësimi i ekspertëve dhe komentet nga palët e interesit do të shqyrtohen përfundimisht nga Bordi i ZRRE-së i cili do të marr vendimin përfundimtar për të Hyrat Maksimale të lejuara të Operatorëve si dhe tarifat për konsumatorët fundor”, thuhet në njoftimin e ZRRE-së.

Vendimi i Bordit për të Hyrat e Maksimale të lejuara dhe tarifave përfundimtare pritet të merret kah fundi i muajt mars. Tarifat e reja të energjisë elektrike hynë në fuqi nga 1 prilli 2016. (rtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>