AI: Intelektualët kanë përgjegjësi të lartë për të ndihmuar në zhvillimin e shoqërisë dhe për të ngritur nivelin intelektual të të tjerëve.

3 majmunetKur i vëzhgon veprimet e disa “intelektualëve” në jetën e përditshme, veçanërisht nëpër rrjetet sociale, të cilët servilosen tek ata që kanë pushtet ose që mund të marin pushtet, fillon dhe dyshon në personalitetin e tyre, titullin e tyre, pastaj edhe tek ata që i pajisën me tituj.

Nisur nga kureshtja se çfarë përgjigje do të mar për këtë problem, iu drejtova AI (Intelegjencës artificiale) :

 

Unë: Çfarë është intelektuali?

 

AI (Intelegjenca artificiale): Intelektuali është një term që përdoret për t’u referuar në përgjithësi në një person që posedon një nivel të lartë të mendjes së tij ose intelektit. Kjo mund të përfshijë njohuri të thella në fusha të ndryshme, aftësi të zhvilluara kritike, analitike dhe argumentuese, kreativitet dhe aftësi për të bërë vlerësime të ndryshme dhe konkluzione. Intelektuali mund të jetë një person i shkruar, një akademik, një filozof, një artist, një shkencëtar, një inxhinier, një gazetar, një publicist, dhe ka ndryshime në rëndësi në varësi të kontekstit dhe kulturës në të cilën termi përdoret. Në përgjithësi, një intelektual mund të identifikohet si një person që ka një ndikim pozitiv në shoqëri përmes kontributit të tij të vlerave intelektuale.

 

Unë: Po çka nëse nuk sillet ashtu?

 

AI (Intelegjenca artificiale): Nëse një person nuk sillet ashtu si një intelektual, kjo nuk do të thotë automatikisht se ai/ajo nuk ka njohuri të thella në fusha të ndryshme, nuk ka aftësi analitike dhe kritike, ose nuk mund të bëjë konkluzione të vlefshme dhe vlerësime të ndryshme. Kjo mund të jetë në rëndësi në varësi të faktorëve të ndryshëm, siç janë përvoja personale, edukimi, kultura dhe konteksti shoqëror. Një person mund të ketë njohuri të thella në një fushë specifike, por të mos jetë i aftë të komunikojë apo të aplikojë ato në një mënyrë efektive në shoqëri.

Në të njëjtën kohë, ka raste kur një person mund të pretendojë se është intelektual, por në të vërtetë nuk i plotëson kriteret e një intelektuali. Kjo mund të jetë për shkak të shpërfilljes së njohurive, mungesës së aftësive kritike, apo ndonjë qëllimi të gabuar në përdorimin e njohurive që ai/ajo ka.

Pra, është e rëndësishme të bëhemi të kujdesshëm në vlerësimin e një personi si intelektual, dhe të marrim parasysh faktorët e ndryshëm që ndikojnë në aftësitë e tij ose të saj.

 

Unë: Po çka nëse me qëllim nuk i zbaton ato, vetëm për hirrë të interesave të ngushta?

 

AI (Intelegjenca artificiale): Nëse një person nuk i zbaton aftësitë dhe njohuritë e tij për interesa të ngushta dhe të padobishme, kjo nuk e bën atë një intelektual. Një intelektual vlerësohet në bazë të kontributit të tij në fushën e tij të ekspertizës dhe në përgjithësi në shoqëri. Nëse një person e përdor aftësinë e tij për interesa të ngushta dhe të padobishme, ai/ajo humbet kredibilitetin dhe vlerën e tij në shoqëri.

Në përgjithësi, intelektualët kanë përgjegjësi të lartë për të ndihmuar në zhvillimin e shoqërisë dhe për të ngritur nivelin intelektual të të tjerëve. Ata duhet të jenë të pavarur, kritikë dhe të drejtë në mendimet dhe veprimet e tyre, dhe duhet të kenë një qëllim të lartë dhe të qartë në kontributin e tyre në shoqëri. Prandaj, nëse një person e përdor aftësinë e tij vetëm për interesa të ngushta, ai/ajo nuk mund të konsiderohet si një intelektual i vërtetë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>